Trend watching: colors, cutouts

Grace Zhang, Copy Editor

vol 3 by Grace Zhang